Financien

Financiën

Verhindering en kosten
Bij verhindering laat de cliënt dit uiterlijk 48 uur voor de afgesproken sessie aan de therapeut weten (liefst per email). Wenselijker is wanneer de sessie zo spoedig mogelijk wordt afgezegd zodat vervanging makkelijker te regelen is. Bij niet tijdige afmelding mag de therapeut de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening brengen.  Hiervoor wordt €65 in rekening gebracht.
Wanneer men de afspraak is vergeten wordt dit ook in rekening gebracht. Slechts bij overmacht (ziekte, overlijden of nood) worden de kosten niet in rekening gebracht.

Vergoeding werkgevers
Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om onder andere psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen ofwel haar werknemers tegen psa te beschermen. Psychosociale belasting kan ontstaan als gevolg van werkdruk of werkstress.

Is je hulpvraag werkgerelateerd, dan zijn werkgevers vaak bereid – ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim – de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Zo is er ook in het kader van de Wet Poortwachter geld beschikbaar voor re-integratiedoeleinden.

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting
Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden, waardoor het ook voor mensen zonder vergoedingsmogelijkheden betaalbaar blijft.

Uitkering
Heb je een bijstandsuitkering, dan kun je de sociale dienst vragen of je voor een gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komt.

Betalen naar draagkracht
Dekt je aanvullende ziektekostenverzekering de kosten niet en je krijgt ook geen andere vergoedingen?
Je draagt daarom zelf alle kosten en het tarief baart je zorgen?
In die speciale gevallen hanteer ik een uiterste minimuum-uurprijs van in totaal  € 55,  mits uw inkomsten niet hoger zijn dan €1225

Richtlijnen
De therapeut handelt conform de professionele eisen en richtlijnen (beroepscode) van de beroepsvereniging NVAGT en de koepelorganisatie RBCZ waarbij hij is aangesloten. De beroepscode staat op de site van de NVAGTen ligt ook ter inzage bij de therapeut.

Klachten
Wanneer u als cliënt een klacht wilt indienen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVAGT: Postbus 2925, 1000 CX Amsterdam,  Tel: +31 (0)20 423 45 45.

Huisbezoeken 
Huisbezoeken zijn (in overleg) ook mogelijk tegen vergoeding van de reiskosten.

Betalingsvoorwaarden

Waarop hebben de gemaakte financiële afspraken betrekking?
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Betaling van de sessies

De cliënt zorgt ervoor dat de nota van de binnen 14 dagen na datum van de factuur is betaald, zonder opschorting of verrekening.

Verzuim van betaling

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt volgens de wet in verzuim.

Verzending betalingsherinnering

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Ingebrekestelling

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Incassokosten

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Opschorting therapie bij betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten.